คลิกสู่อนาคต (สมัคร)

หลักสูตรสู่อนาคต

คณะที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในอนาคต ความต้องการของโลก
เปลี่ยนแปลงทุกนาที ทำให้มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราจึงมี
คณะวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องไปกับตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
"เชี่ยวชาญทางธุรกิจ แล้วต้องรู้จักแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ"

คณะบริหารธุรกิจ
"ความยุติธรรม คุณธรรม
และสติปัญญา"

คณะนิติศาสตร์
"เก่งภาษี เก่งภาษา เก่งไอที
และเป็นนักบัญชีมืออาชีพ"

คณะบัญชี
"นักวิจัยที่มีคุณภาพ
เชื่อมโยงงานวิจัย
สู่การพัฒนาชุมชนสังคม"

คณะเศรษฐศาสตร์
The Path to
A Global Network

Sripatum International College
"เพาะพันธุ์ต้นกล้าทางความรู้
ต่อยอดการเรียนรู้ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด"

คณะศิลปศาสตร์
เส้นสายของความเป็นดิจิทัล
เทคโนโลยีอันล้ำสมัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
"กำลังสำคัญนำความเจริญก้าวหน้า
มาสู่สังคมแห่งโลกอนาคต"

คณะวิศวกรรมศาสตร์
"คิด ผลิต แสดง สร้างสรรค์
หลากหลายวาไรตี้"

คณะนิเทศศาสตร์
"มีอิสระในความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มมูลค่าและความแตกต่าง
ให้กับผลงาน"

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
"นักสร้างสรรค์
ในแบบของคนรุ่นใหม่"

คณะดิจิทัลมีเดีย