การเตรียมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตของประชาคมอาเซียน
close
การเตรียมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตของประชาคมอาเซียน

ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมมิได้ผลิตบัณฑิตออกไปเพื่อเป็นบัณฑิตของประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ต้องผลิตให้เป็นบัณฑิตในระดับสากล ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้กับบัณฑิตจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางในการเตรียมการความพร้อมบัณฑิต 4 ด้าน คือ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความสามารถทางด้าน IT ความเป็นนานาชาติ และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
 

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เป้าหมายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยฯ คือ นักศึกษาที่จบออกไปแล้วพร้อมทำงานได้ทันที นับตั้งแต่การร่างหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดองค์ความรู้ที่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เช่น คณะดิจิทัลมีเดีย ที่มีเนื้อหาการออกแบบใช้โดยสื่อดิจิทัล องค์ความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยฯ จึงทำความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อให้เข้ามาร่วมผลิตบัณฑิตที่เขาต้องการร่วมกัน ประกอบกับการเรียนการสอนที่เน้นให้ผ่านกิจกรรม หรือมีลักษณะเป็นโครงงาน ทำให้นักศึกษาจะได้มีการฝึกทักษะและนำภาคทฤษฎีไปประยุกต์เป็นภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และท้ายสุดจะจัดส่งนักศึกษาไปทำงานในสถานประกอบการจริง 4 เดือนก่อนจบการศึกษา ซึ่งมีความร่วมมือในการดำเนินการในส่วนนี้กับบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น สาขาธุรกิจการบิน ก็ทำความร่วมมือกับ บมจ.การบินไทย สาขาการโรงแรมก็ทำความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมไทย และโรงแรมในเครือเซนทารา สาขาการเงินการธนาคาร ก็มีความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เป็นต้น


ความสามารถทางด้าน IT  
ภาวะโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันทำให้การทำงานในทุกภาคส่วนต้องนำเอา IT เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกันทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้บัณฑิตของศรีปทุมมีความสามารถในการใช้ IT ทั้งในชีวิตประจำวันและในวิชาชีพ ดังนั้นทุกหลักสูตรจะบรรจุวิชาทางด้าน IT ไว้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการใช้งานทั่วไป เช่น MS Office และโปรแกรมเฉพาะในวิชาชีพต่างๆ เช่น สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจการบินต้องเรียนโปรแกรม Amadeus และ Galileo สาขาการบัญชี ต้องเรียน โปรแกรม SAP นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้กับนักศึกษาผ่าน ระบบการศึกษาออนไลน์

ความเป็นนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนใหม่ในหลากหลายมิติ เป้าหมายอยู่ที่ความสามารถในการสื่อสารได้จริง ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะทำให้บัณฑิตสามารถแข่งขันได้ จึงจะต้องมีภาษาที่ 3 ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นในประเทศที่จะไปทำงาน หรือในบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งในที่นี้ต้องรวมถึงบริบทของวัฒนธรรมของชาตินั้นๆด้วย ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อจัดบุคลากรมาสอนภาษาและวัฒนธรรม อาทิ มหาวิทยาลัยในเวียตนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังจัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติขึ้นเพื่อดูแลนักศึกษาในเรื่องการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาค  นอกเหนือจากนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งทำหลักสูตรร่วมกัน เป็น Dual Degree เช่น หลักสูตรที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยกุ้ยโจ ประเทศจีน เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม  มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมาก เพราะต้องการผลิตคนเก่งและคนดีของสังคม และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ริเริ่มก่อตั้ง ตั้งหน่วยงาน University Social Responsibility (USR) นักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาความคิดในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม มีกิจกรรมกลุ่มในเรื่องจิตอาสา ออกไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ และทำเป็นโครงการโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุน และจากเจตนารมณ์ที่แน่วแน่นี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้รับรางวัล SVN Awards จากเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเอเชียในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ทำงานเพื่อสังคม
คลิกสู่อนาคต (สมัคร)