close
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เราได้นำรูปแบบการเรียนการสอนที่เรียกว่า Activity-Based Learning หรือการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เข้ามาเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบ e-Learning และ m-Learning

Activity-Based Learning (การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม)


การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เราพัฒนาขึ้นนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาชีพ ในภาพรวมที่ทุกหลักสูตรต้องเรียนเช่น การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เน้นให้นักศึกษาเรียนผ่านกิจกรรม การเรียนการสอนเป็นแบบกลุ่มย่อย นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น เพลง บทบาทสมมติ หรือ เกมส์ เป็นต้น ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก แล้วใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านภาษาเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาได้ฝึกได้ทบทวน ในแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะมีกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ต่างๆกันไป เช่น คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาจะมีเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
E-Commerce คณะก็จัดให้นักศึกษาทุกคนมี website หน้าร้านขายของออนไลน์ ของตนเองในการขายสินค้าจริงๆ โดยร่วมมือกับ Tarad.com และ WeLoveShopping.com ในการสร้าง account ให้กับนักศึกษาทุกคน และทำการอบรมก่อนการให้นักศึกษาทดลองเปิดร้านขายของของตนเอง หรืออย่าง สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งเรียนเรื่องการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ คณะก็ให้นักศึกษาคิดวางแผนและออกแบบโครงสร้างจริง ขนาดเท่าของจริง สร้างกันจริงๆ และทดสอบจริง นอกจากจะมีการเรียนที่ผ่านกิจกรรมในหลักสูตรวิชาเรียนแล้ว เรายังพยายามสร้างและหาเวทีให้กับนักศึกษาได้ออกไปแสดงฝีมือและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละหลักสูตรก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไป แต่ในทุกหลักสูตรจะมีลักษณะการสรุปรวบยอดความรู้ในรูปแบบของ Project Base โครงงานหรือวิทยานิพนธ์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ที่เรียกว่า M-Learning หรือ Mobile Learning โดยจัดให้มีระบบการเรียนรู้แบบ E-Learning ที่สามารถใช้ผ่าน IPAD หรือ Tablet อื่นๆ และ Smart Phone ได้ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนั้น เราจะก้าวข้ามหนังสือแบบเดิมๆ ไปสู่ E-BOOK หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี และหนังสือเป็นร้อยเล่ม สามารถบรรจุลงใน IPAD ของนักศึกษาได้ และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจะลดการใช้กระดาษได้ปริมาณมหาศาลในแต่ละปี


คลิกสู่อนาคต (สมัคร)