close

“สำเร็จการศึกษาจากคณะบัญชี ได้งานร้อยละ 100 ภายใน 1 ปี”

เกี่ยวกับคณะ มุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร  มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้  รวมถึงการเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างแน่วแน่ มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ 

จุดเด่น เป้าหมายของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  บัณฑิตของคณะบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้งานทำภายใน 120 วันหลังจากสำเร็จการศึกษา

บุคลิกภาพของผู้เรียน

 • ชอบการคำนวณ  วิเคราะห์ และรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ
 • ชอบศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
 • ช่างสังเกตุและมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โอกาสในการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสามารถเลือกประกอบวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย อาทิ  เป็นผู้ทำบัญชี   ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)   ผู้ตรวจสอบภายใน (Certified Internal Audit – CIA) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant – CPA) ผู้ออกแบบระบบบัญชีและการเงิน ผู้วางแผนภาษีอากร อาจารย์ผู้สอนระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน ตลอดจนการผู้ประกอบการ เป็นต้น  

คณาจารย์ คณาจารย์ของคณะบัญชีสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท และเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  เช่น  ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เป็นผู้ออกแบบระบบบัญชีให้แก่ธุรกิจทั้งธุรกิจ SME และธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่สถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น 

 

 

สาขาวิชา

 • สาขาวิชาการบัญชี

 • คณะบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย โดยมุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้  เพื่อเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างแน่วแน่ สมกับปณิธานที่ว่า “เก่งภาษี เก่งภาษา เก่งไอทีและเป็นนักบัญชีอย่างมืออาชีพ”

   

  ห้องปฏิบัติการ
  ปัจจุบันคณะบัญชีได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีทั้งโปรแกรมที่ผลิตภายในประเทศและโปรแกรม SAPสอนให้แก่นักศึกษา ทั้งเพื่อต้องการให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง

คลิกสู่อนาคต (สมัคร)