close

“เศรษฐศาสตร์ รู้ลึก ทำได้จริง ทันสมัยสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ”

เกี่ยวกับคณะ ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุด ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับประเทศชาติ  โดยมุ่งมั่นให้ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจธุรกิจ นอกเหนือจากการศึกษาหลักในสาขาเศรษฐศาสตร์  เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาและแก้ไขงานหรือธุรกิจขององค์กร 

จุดเด่น คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเสริมหลักสูตรรายวิชา นอกเหนือการเรียนรู้และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ด้วยการบรรยายพิเศษและการศึกษาและดูงาน เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานและธุรกิจให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน   มีความสามารถในการปรับและพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานและอาศัยอยู่ในสังคมร่วมกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

บุคลิกภาพของผู้เรียน

 • ชอบวิเคราะห์ คิดคำนวณ และวางแผนอย่างเป็นระบบ
 • ช่างสังเกต รักการศึกษาค้นคว้า
 • สนใจติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
 • อดทน ขยัน และรับผิดชอบ

โอกาสในการทำงาน นักวิจัย, นักวิชาการ, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, อาจารย์, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน, พนักงานบริษัทเอกชน, ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ, ประกอบธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ  

คณาจารย์ จัดการเรียน การสอนโดยเชิญคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จากหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนมาร่วมสอนและบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มพูน เสริมสร้างการเรียนรู้ในด้านวิชาการ การวิจัย รวมถึงการฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานวิจัย อันจะเป็นการสร้างนักเศรษฐศาสตร์ และนักวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

 

สาขาวิชา

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 • ล่าสุดมีการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยบรรจุรายวิชาใหม่ที่มีความทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เช่น  เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ทางธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินโครงการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์งานทางด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  เป็นต้น

   

  ห้องปฎิบัติการ
  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics Research Center) ของคณะเศรษฐศาสตร์
  ให้บริการทางวิชาการด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การวิจัย  การจัดสัมมนาและการฝึกอบรม      แก่หน่วยงานต่างๆ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ได้เพิ่มประสบการณ์     ในการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจและได้ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม  ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีปทุมสู่สาธารณชน

คลิกสู่อนาคต (สมัคร)