close

“ศิลปศาสตร์ สร้างโอกาสด้านภาษา สร้างอาชีพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม”

เกี่ยวกับคณะ

คณะศิลปศาสตร์ได้ผนวกศาสตร์แห่งภาษา ซึ่งเปรียบได้กับใบเบิกทางในการทำงานทุกสาขาอาชีพอย่างที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ และวิชาชีพซึ่งเป็นคุณสมบัติของบุคลากรที่ทุกองค์กรต้องการ ซึ่งเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานอย่างสมบูรณ์

จุดเด่น คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาโอกาสด้านภาษาในการฝึกปฏิบัติงานและรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ  และโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานชั้นนำของประเทศ  จะเชี่ยวชาญหรือไม่ เมื่อเข้ามาเรียนแล้วได้ฝึกฝน ลงมือทำจริง

บุคลิกภาพของผู้เรียน

  • สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • บุคลิกดี อดทน และมีใจรักงานบริการ

โอกาสในการทำงานแอร์โฮสเตส มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าสถานฑูต เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ เลขานุการ พนักงานการโรงแรม ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอื่นๆตามความสนใจ

คณาจารย์ คณาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความสามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ให้เหมาะกับสถานการณ์ทางธุรกิจ  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในสังคมอาเซียน และตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม และมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาต่างประเทศต่าง ๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

 

สาขาวิชา

  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

เตรียมความพร้อมด้วยการฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และแก้ปัญหา อันเป็นทักษะสำคัญวิชาชีพ  มุ่งมั่นฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ เพิ่มพูนประสบการณ์จริงในด้านต่างๆ เช่น  การจัดการส่วนหน้า  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  และงานแม่บ้าน   พร้อมพัฒนาทักษะอาชีพอย่างเพียงพอจากการฝึกงานในโรงแรมมาตรฐานนานาชาติที่มีชื่อเสียงของไทย

  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

เตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวสามารถประกอบอาชีพในระดับการจัดการจนถึงระดับผู้ประกอบการ โดยสามารถปฏิบัติงานได้ในหน่วยงานโรงแรมและที่พักประเภทต่างๆ ธุรกิจการบิน ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสปา ฝ่ายต้อนรับในโรงพยาบาลชั้นนำ ธนาคาร สถานทูต และบริษัทขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นอาจารย์หรือที่ปรึกษาทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว-โรงแรม และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐบาล ทั้งนี้นักศึกษาจะได้เรียนวิชาบังคับตามหลักสูตรที่ถูกออกแบบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดไว้และนยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดการและการฝึกนำเที่ยวจนได้รับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ที่ออกให้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เป็นผู้นำในโลกยุคใหม่ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเจรจาทางธุรกิจ  ฝึกการแสดงออกและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการจัดการต่างๆให้ประสบผลสำเร็จภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในโลกปัจจุบัน 

  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรมีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน หลักสูตรจะครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติการจัดการศึกษาจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาตินักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ทั้งจากการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและการทำงานเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจการบิน เนื่องจากมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวางสาขาวิชาธุรกิจการบินมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบินโดยหลักสูตรมีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันสู่ตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภูมิภาคอาเซียน หลักสูตรจะครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติการจัดการศึกษาจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาตินักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกประสบการณ์ทั้งจากการเรียนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและการทำงานเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจการบิน เนื่องจากมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงในด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง

ห้องปฏิบัติการ

คณะศิลปศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ เสริมสร้างความชำนาญในภาษา และงานบริการ เช่น ห้องปฏิบัติการทางโรงแรมส่วนงานบริการส่วนหน้า, งานแม่บ้าน, งานเครื่องดิ่ม, ห้องปฏิบัติการทางภาษา, ห้อง Self Access Learning Center, ศูนย์ Internet & Intranet, English Clinic, English Cafe'

คลิกสู่อนาคต (สมัคร)