close

“สารสนเทศ
สอนให้รอบรู้
สอดคล้องทุกวิชาชีพ”

เกี่ยวกับคณะ มุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาครอบคลุมพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมไปถึงส่วนของการพัฒนาและการประยุกต์การใช้งานทั้ง 2 ด้าน นอกจากนี้ยังมีส่วนของการพัฒนา การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ฐานข้อมูลในภาคธุรกิจ การพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่าย ฯลฯ ศาสตร์ต่างๆ ข้างต้นนับเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทาง ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปอยู่ในเวทีการแข่งขันในระดับโลกในอนาคต

จุดเด่น คณะเทคโลยีสารสนเทศ มีการเตรียมหลักสูตรรอบด้าน สอดคล้องกับสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างๆ ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความมั่นใจ

บุคลิกภาพของผู้เรียน

  • ชอบการวิเคราะห์ รู้จักคิดอย่างมีระบบ มีความรอบคอบ มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ
  • มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวทันโลก
  • มีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาที่ท้าทายในด้านต่างๆ
  • มีความต้องการที่จะประกอบอาชีพทางเทคโนโลยีในองค์กร หรือประกอบอาชีพอิสระ
  • มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม

โอกาสในการทำงาน สามารถเลือกทำงานด้านเทคโลยีสารสนเทศในระดับประเทศได้อย่างกว้างขวาง หรือเลือกทำงานในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโลยีสารสนเทศ  เช่น นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์  ผู้พัฒนาและดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ในกรณีของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะเป็นนักพัฒนาในส่วนของ VLSI/Embedded โดยภาพรวมผู้เรียนในทุกสาขาสามารถที่จะสร้างกิจการ SME ของตนเองได้์   

คณาจารย์ คณาจารย์ของคณะบัญชีสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท และเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  เช่น  ได้รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  เป็นผู้ออกแบบระบบบัญชีให้แก่ธุรกิจทั้งธุรกิจ SME และธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่สถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น 

 

 

สาขาวิชา

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มุ่งเน้นการเรียนรู้ระบบสารสนเทศและประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจ และการจัดการ เช่น การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการระบบฐานข้อมูล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาเว็บ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในภาคธุรกิจ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มุ่งเน้นการศึกษาพื้นฐานในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์  เป็นการวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งานที่เน้น VLSI/Embedded Technology ที่เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ที่เป็นระบบสมองกลฝังตัวฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทของประเทศไทยที่ต้องการให้ประเทศไทย อยู่ในกลุ่มประเทศผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวในระดับโลก  

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านพื้นฐานทั้งด้านซอฟต์แวร์และคณิตศาสตร์  เพื่อใช้ในการรองรับการศึกษาทฤษฏีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง   ทำให้ผู้เรียนสามารถนำทฤษฏีต่างๆ ข้างต้นมาประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก ในเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงพาณิชย์  เพื่อรองรับความต้องการทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ที่ยอมรับในระดับประเทศ  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถที่จะทำการติดต่อสื่อสาร ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดของลูกค้าในต่างประเทศเป็นหลัก  ซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมตามแผนแม่บทของประเทศไทย ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตซอฟต์แวร์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อรองรับความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับต่างๆ ของภาคธุรกิจ ภาครัฐ ทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาปัญหา วิเคราะห์ ทดสอบ ออกแบบระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัย  พร้อมทั้งศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ

ห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  รวมทั้งมีศูนย์นวัตกรรมสมองกลฝังตัว เพื่อทำงานร่วมกับทางภาคอุตสาหกรรมในนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง  ส่วนศูนย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีในระดับประเทศ

คลิกสู่อนาคต (สมัคร)