close

“วิศวกรรมศาสตร์สร้างนักปฏิบัติ ด้วยการสอนให้ลงมือทำจริง”

เกี่ยวกับคณะ

ศึกษาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างสมเหตุสมผล ค้นคว้าและคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม การออกแบบ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน การพัฒนาทางอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ทั้งทางด้านวิศวกรรม การวางแผนและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ประกอบการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นเป็นผู้ปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญและลงมือทำได้จริง

จุดเด่น วิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิชาที่ต้องทำได้จริง เราจึงสร้างนักศึกษา  ให้เป็นผู้ปฏิบัติ  ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญซึ่งสิ่งที่ จะช่วยส่งเสริมได้เป็นอย่างดีคือ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ที่เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
คณะวิศวกรรมมีห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้มากถึง 32 ห้อง  ประกอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
 

บุคลิกภาพของผู้เรียน

 • ช่างคิด ชอบประดิษฐ์ สิ่งต่างๆให้สำเร็จด้วยตัวเอง
 • มีลักษณะความเป็นผู้นำ
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  สนใจเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรม
 • ความสามารถวางแผน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ยึดมั่นในหลักเหตุและผล
 • ชอบคำนวณ หรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

โอกาสในการทำงานนอกจากเป็นวิศวกรในสาขาต่างๆ ตามที่เรียน  ยังสามารถเลือกประกอบอาชีพอื่นๆได้ เช่น นักประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง  ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี เจ้าของธุรกิจ ตลอดจนตำแหน่งงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปริญญาโทจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและสากล และได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม สัมมนาวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้เข้มแข็งขึ้นตลอดเวลา เป็นผลให้คณาจารย์มีผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นผู้ที่มีความชำนาญในด้านปฏิบัติจริงได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

 

 

สาขาวิชา

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทั้งองค์ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในด้าน พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรม, การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบควบคุม วิศวกรรมสนามแม่เหล็ก วิศวกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และเมื่อนักศึกษามีพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าเพียงพอ นักศึกษาจะเลือกเรียนในสาขาไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าสื่อสาร และก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้มีโอกาสประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชน มีผลงานวิจัยและมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและทันสมัย พร้อมสำหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกาได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่าใกล้ชิด

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ อาทิ เช่น การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งในงานวิศวกรรมโยธาและในงานจัดการอื่นๆ การอบรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมภาคสนามให้ทดลองทำจริง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเน้นการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งจบการศึกษาไปแล้ว โดยจัดอบรมพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่าและวิศวกรทั่วไป เช่น การอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร การอบรมวิชาชีพ และการอบรมสัมมนาทั่วไปที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือสถาบันวิชาชีพต่างๆด้วยคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือมีความสามารถพร้อมในการทำงานภาคปฏิบัติ มีความอดทนและมุมานะในการทำงาน

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เปิดดำเนินการสอนขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 หรือ 3 ปี หลังจากที่วิทยาลัยศรึปทุมได้รับการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)  สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) และสภาวิศวกร (กว.)ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้ตามระเบียบของคณะกรรมการสภาวิศวกร  หลักสูตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ การผลิตและการนำพลังงานความร้อนและพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสาขาวิชาฯมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรคุณภาพของประเทศมีทักษะเป็น “Practical Engineer” หรือวิศวกรวิชาชีพ อยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ ที่ชำนญการปฏิบัติตามความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม (Industry Focus) ที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมงานวิศวกรรมในหลายๆด้าน รวมถึง การควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการ ออกแบบ ใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล งานระบบปรับอากาศและระบบท่อในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  วิศวกรรมพลังงานที่กำลังเป็นแนวโน้มที่สำคัญของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศ

 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมถูกออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งเน้น ให้บัณฑิตที่จบสามารถเป็นวิศวกรที่ทำงานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ หรือผู้ประกอบการได้ ซึ่งส่วนที่สนับสนุนที่สำคัญคือ การที่เราได้มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและพัฒนาอยู่เสมอ รวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้บัณฑิตที่จบการศึกษาได้รับการถ่ายทอดและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้นนอกจากนี้อีกสิ่งที่ทำให้บัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมแตกต่างจากที่อื่นคือ การที่เราได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสายอาชีวะ ได้เข้าศึกษา ที่ทำให้บัณฑิตที่จบไปมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์    

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อสร้างให้บัณฑิตที่จบการศึกษาของไปเป็นวิศวกรที่มีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและจริยธรรม รวมไปถึงมีคุณสมบัติในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ห้องปฏิบัติการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีห้องปฏิบัติการมากมาย รองรับการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการได้จริง เช่น
ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์  ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิทัล  ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์  ห้องปฏิบัติการเครื่องจักกลไฟฟ้า  ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม  ห้องปฏิบัติการระบบวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี   ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์  ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์  ห้องปฏิบัติการพลาสติกเทคโนโลยี  ห้องปฏิบัติการวิทยาการหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

คลิกสู่อนาคต (สมัคร)