close

“นิเทศศาสตร์
  เชิงธุรกิจ”

เกี่ยวกับคณะ

ผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนิเทศศาสตร์ธุรกิจที่มีความชำนาญด้านการตลาดและการสื่อสารเพื่อธุรกิจอย่างครบวงจร ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นสำคัญ 

จุดเด่น สร้างความแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ของนิเทศศาสตร์ ศรีปทุม  ด้วยการเสนอความเป็นนิเทศศาสตร์เชิงธุรกิจ มุ่งเน้นด้านการตลาดและการสื่อสารเพื่อธุรกิจอย่างครบวงจร โดยอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด และอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครัน


บุคลิกภาพของผู้เรียน

 • มีแนวคิดสร้างสรรค์
 • กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำให้สิ่งที่ถูกต้อง
 • มั่นใจในตัวเอง มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • วิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามข่าวสารทุกด้าน
 • มีคุณธรรม จริยธรรม

โอกาสในการทำงาน สามารถเลือกทำงานได้หลากหลายในวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารการตลาด  เช่น ผู้อำนวยการผลิต ผู้กำกับ นักเขียนบท นักจัดรายการวิทยุ ช่างภาพ นักประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ ผู้กำกับด้านศิลป์ นักเขียนบทโฆษณา ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้กำกับด้านศิลป์งานโฆษณา ผู้ออกแบบฉาก ผู้กำกับบท เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์วางแผนการตลาด เจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการตลาดการขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษด้านการตลาด  เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์  ฝ่ายลูกค้า สัมพันธ์  ฝ่ายบริการลูกค้า  และอาชีพอิสระ  

คณาจารย์ มีความเป็นมืออาชีพที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นพบตัวตน เห็นความสามารถพิเศษของตนเอง  สร้างกระบวนการในการเรียนการสอนที่ผลักดันและส่งเสริมให้นักศึกษามีความโดดเด่นในศาสตร์ที่เรียน

 

สาขาวิชา

 • การโฆษณา

คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ชำนาญการผลิต มุ่งเน้นการเรียนการสอนจากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานและฝึกงานในวงการ วิชาชีพจริง เพื่อให้มีความรอบรู้ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะความชำนาญ เตรียมตัวเข้าสู่วงการวิชาชีพด้านการสื่อสารการตลาดและโฆษณาอย่างแท้จริง

 • การประชาสัมพันธ์

มองกว้างคิดไกล ใฝ่รู้ สร้างนักศึกษาให้รอบรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างวิสัยทัศน์เชิงธุรกิจ ให้ทำงานเป็นทีม ประสานงานกับบุคคลอื่น รู้จักการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ได้สูงสุด

 • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

คิดได้ ทำเป็น มุ่งเน้นเรียนด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ให้เกิดความรู้และเข้าใจในเชิงทฤษฎี แล้วนำไปปฏิบัติ ให้เกิดความเชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือที่ครบถ้วนรองรับการเรียนได้อย่าเพียงพอ และส่งเสริมให้ในเชิงธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางวิชาชีพ

 • วารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่  

สื่ออย่างสร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี มุ่งเน้นการเรียนแบบผสมผสาน ทั้งความรู้ด้านวารสารศาสตร์ ที่เน้นการเขียน เรียบเรียง และรบวบรวม ข้อมูลเพื่อจัดทำสิ่งพิมพ์  และความรู้สารสนเทศ ที่เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การผลิตสื่อในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน

ห้องปฏิบัติการ

คณะนิเทศศาสตร์มีห้องปฏิบัติการมากมาย รองรับการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการได้จริง อาทิ

 • ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ (Photography Studio) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอย่างมืออาชีพภายใต้การควบคุมดูแลจากอาจารย์ผู้สอนทุกขั้นตอน
 • ห้องจัดนิทรรศการ (Exhibition Hall)

การแสดงผลงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นำเสนอผลงานแนวคิดผ่านการปฏิบัติงานและกิจกรรมของตนเอง

 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อหลากรูปแบบต่างๆ อาทิ Adobe Illustrator, Adobe Creative Suite 4, Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe Premier, Adobe After Effect, Adobe Indesign, Adobe Dreamweaver และ 3ds MAX 2009

ศูนย์มีเดีย ประกอบด้วยอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่ทันสมัย ได้แก่

ด้านเสียง

 • ห้องบันทึกเสียง (Audio Recording Studio)
 • ห้องปฏิบัติการฝึกออกอากาศ รายการวิทยุกระจายเสียง(Audio Broadcasting)
 • ห้องปฏิบัติการฝึกตัดต่อเสียง(Audio Editing)

ด้านภาพ

 • ห้องปฏิบัติการถ่ายทำรายการโทรทัศน์(Studio) พร้อมห้องควบคุมการถ่ายทำ(Control Room)
 • ห้องตัดต่อระบบ Linear , ห้องตัดต่อระบบ Non- Linear
 • ห้องแปลงระบบเทป (Tape Transfer)
 • ชุดอุปกรณ์ถ่ายทำรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (Outdoor Equipment)
 • ห้องปฏิบัติการ Apple Mac Lab

และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการดำเนินการผลิต รายการโทรทัศน์ "SPU Channel" ออกอากาศภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยุชุมชน "SPU Radio" ออกอากาศในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย รัศมี 3 ตารางกิโลเมตร

คลิกสู่อนาคต (สมัคร)