close

“บริหารธุรกิจ ความรู้ที่หลากหลาย รู้ลึก รู้จริง ทำงานได้”

เกี่ยวกับคณะ กระบวนการทำงานในทางธุรกิจ ประกอบด้วย การบริหารคน(Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั่วไป (Management) และประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนองตอบความต้องการในด้านสินค้าและบริการของลูกค้าตลอดจน แสวงหาผลกำไร และสร้างความมั่นคง ยั่งยืนแก่องค์กรธุรกิจ

จุดเด่น บริหารธุรกิจมีหลักสูตรที่หลากหลาย  ทันสมัยและได้รับการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาพร้อมทำงานได้จริง โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่บ่มเพาะด้วยการเน้นการฝึกปฎิบัติงาน  ในการเข้ามาเรียนและปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง  เพื่อเป็นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ อาทิ กิจกรรมบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ มากประสบการณ์สายวิชาชีพ กิจกรรมการทัศนศึกษาดูงาน และโครงการสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ปี 2546

บุคลิกภาพของผู้เรียน

 • ชอบวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบ
 • ชอบคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต จดจำ ละเอียดรอบคอบ
 • สนใจติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตวิทยาในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
 • มีทักษะภาษาต่างประเทศจะช่วยเสริมโอกาส

โอกาสในการทำงาน ปูพื้นฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการ  ตลอดจนการทำงานในภาคธุรกิจและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ  ฝ่ายการตลาด ฝ่ายต่างประเทศ  ฝ่ายจัดการขนส่งระหว่างประเทศ   ฝ่ายวิเคราะห์วางแผนและควบคุมคุณภาพการผลิตและปฏิบัติการ  ฝ่ายการเงิน  และอาชีพเฉพาะด้าน  เช่น  ที่ปรึกษาทางการลงทุน ที่ปรึกษาการวางแผนการเงิน  นักวิเคราะห์หลักทรัพย์   

คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจมีคณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากบุคลากร ในวิชาชีพสาขาต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

 

สาขาวิชา

 • สาขาการจัดการ 

มุ่งเน้นในหลักสูตรที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน้นในทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการการเสริมสร้างทักษะการเป็นนักบริหารและผู้ประกอบการในอนาคต ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริงผ่านทางอีคอมเมิร์สเพื่อศึกษาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการเป็นนักธุรกิจที่ดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 • สาขาการเงินและการธนาคาร

มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และะจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพด้านการเงินทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยในระหว่างศึกษามีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น TSI Investment Simulation ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการฝึกให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสู่ชุมชน และมีการฝึกปฏิบัติงานระหว่างศึกษาทั้งในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ

 • สาขาการตลาด

พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา  สร้างประสบการณ์ตรงและสร้างรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

 • สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

พัฒนาความรู้ ทักษะในการใช้เทคนิคสมัยใหม่ วิเคราะห์และแก้ปัญหาการผลิต การปฏิบัติการต่าง ๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการบริหารโครงการ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนให้รู้จักการวางแผนและควบคุมการผลิตและปฏิบัติการที่ครบวงจร  เข้าใจความสำคัญของคุณภาพด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะส่งผลถึงความพึงพอใจของลูกค้า  ความสามารถในการแข่งขัน และความอยู่รอดของกิจการ

 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การเป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้ามืออาชีพ รวมทั้งศึกษาถึงสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็น “ผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศมืออาชีพ”

 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้  ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ  เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถมองเห็นภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้มากขึ้น

 • สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการลอจิสติกส์และ   โซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การเสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้วยเกมส์ด้านลอจิสติกส์ การอบรมเสริมความรู้ใหม่ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำ นอกจากนี้ได้สร้างความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนในสถานประกอบการจริง

 • สาขาธุรกิจการกีฬาและบันเทิง

หลักสูตรธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง ในระดับปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการกีฬาและการบันเทิงทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง “เพื่อสร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ ในการบริหารจัดการธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง” โดยมีการเรียนการสอนทางด้านการบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร การประสานงานในธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง เสริมสร้างการเรียนรู้จากมุมมองด้านอื่น ๆ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และพร้อมออกไปทำงานในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ด้วยความภาคภูมิใจกับองค์ความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ในธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง

 • สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่รองรับการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจที่เปิดกว้างจากนโยบายและแนวทางการค้าเสรี ด้วยการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้เกิดการก้าวทันต่อการเปลีื่่่ยนแปลงด้วยการสร้าง “เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการมืออาชีพ” ที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างหลักการธุรกิจด้วยการบริหาร การเงินและการตลาดับการลงทุนและดำเนินธุรกิจ การนำเอาความรู้ความสามารถในด้านการตลาด การเงิน การจัดการ ที่เหมาะสมช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถลดต้นทุนของธุรกิจ สนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนและสร้างโอกาสและช่องทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คลิกสู่อนาคต (สมัคร)