close

“สั่งสมองค์ความรู้ และเป็นศูนย์รวมอาจารย์จากแวดวงกฎหมายอย่างแท้จริง”

เกี่ยวกับคณะ

ศึกษาเกี่ยวกับวิชากฎหมายทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อสามารถประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องสมควร รู้จักตระหนักถึงเหตุและผล เข้าใจตัวบทกฎหมาย หลักการ การตีความ และเจตนารมณ์ของกฎหมาย

จุดเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ เริ่มดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 นับถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 37 รุ่น รวมกว่า 11,000 คน ได้รับเกียรติจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในวิชาชีพกฎหมายหลากหลายสาขามาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รวมถึง ประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษา อัยการ ฯลฯ

คณะนิติศาสตร์ มุ่งเน้นคุณภาพของบัณฑิต โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา เช่น โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย โครงการจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมาย โครงการบรรยายทางวิชาการและเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบเนติ

บุคลิกภาพของผู้เรียน

  • มีเหตุผล รักความยุติธรรม และยึดมั่นในคุณธรรม
  • รักการอ่าน ชอบการศึกษาค้นคว้า ช่างสังเกต
  • มีความรู้รอบตัว สนใจติดตามข่าวสารและเรื่องราวต่างๆ อยู่เสมอ

โอกาสในการทำงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีศักยภาพและประสบความสำเร็จอย่างสูงในวิชาชีพอิสระ เช่น ทนายความ นอกจากนี้ ยังสามารถสอบบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร ฯลฯ  

คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วยคณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ทั้งยังได้รับเกียรติจากบุคลากรระดับสูงในวิชาชีพด้านกฎหมายมาเป็นอาจารย์พิเศษให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น ประธานศาลฎีกา ผู้พิพากษา อัยการ ฯลฯ

 

สาขาวิชานิติศาสตร์
มุ่งเน้นการเรียนด้านกฎหมาย  มุ่งเน้นคุณภาพของผู้ศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา เช่น โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย โครงการจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมาย โครงการบรรยายทางวิชาการและเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีโอกาสฝึกปฏิบัติการว่าความในศาลจำลอง ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ทางกฎหมายในภาคทฤษฎี และมีความสามารถภาคปฏิบัติ  จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพกฎหมายได้อย่างเต็มความสามารถและมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   

 
คลิกสู่อนาคต (สมัคร)