close

“ดิจิทัลมีเดีย สร้างมืออาชีพ โดยอาจารย์มืออาชีพ และเครื่องมือทันสมัย”

เกี่ยวกับคณ สร้างนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลมีเดียที่มีความรู้ ความชำนาญด้านแอนิเมชัน และสื่อดิจิทัล เพื่อออกสู่ตลาดวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ

จุดเด่น คณะดิจิทัลมีเดีย มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และคร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง
และอุปกรณ์ ครื่องมือประกอบการเรียนการสอนที่เพียบพร้อม ทั้งคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์รุ่นใหม่ล่าสุด และห้องปฎิบัติการต่างๆเพื่อตอบสนองการเรียนรู้  ก้าวสู่เส้นทางมืออาชีพ อย่างแท้จริง


บุคลิกภาพของผู้เรียน

  • จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ชื่นชอบศิลปะ
  • คิดอย่างเป็นระบบ
  • อดทน ขยัน และรับผิดชอบ

โอกาสในการทำงาน เปิดกว้างในการประกอบอาชีพด้านการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย  ได้แก่ นักออกแบบกราฟฟิก นักสร้างภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบเทคนิคทางภาพ นักออกแบบและพัฒนาเกม  นักออกแบบโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการสื่อผสม  นักตัดต่อและจัดทำเทคนิคพิเศษสำหรับภาพยนตร์ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น Website e-learning

คณาจารย์ คณาจารย์ของคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม แต่ละท่านต่างมีประสบการณ์ตรงและคร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรม อย่างแท้จริงและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้เคร็ดลับและประสบ การณ์ที่ท่านได้รับจากการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาทุกคนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง เพื่อให้นัก ศึกษาของเราได้มากกว่าความรู้ เพื่อก้าวสู่เส้นทางกูรู อย่าง แท้จริง

 

 

สาขาวิชา

  • สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพเคลื่อนไหว ด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ เช่น  การวาดรูปแบบ Digital Paint  การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture)  และการวาดภาพประกอบ(Illustration) เป็นต้น

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ  เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก  การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิติ  และการตัดต่อ เป็นต้น

  • สาขาวิชาการออกแบบอินเตอร์แอคทีฟและเกม

กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่นมิวเซียมสยาม เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม
เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติเช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่นเกม เป็นต้น

  • สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา  เช่น การสร้างหมอก ควัน ฝุ่น ไฟ ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ และการสร้างภาพตัวละครจำลอง เป็นต้น

  • สาขาวิชาการออกแบบกราฟฟิก

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล  ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์  การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการ
ดิจิทัลมีเดียมีห้องปฏิบัติการ รองรับการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการได้จริงตามการเรียนรู้แต่ละด้าน เช่น
THINK Lab (Technology Human Intelligence Network Knowledge), Animation Lab, Interactive Lab และ Media Lab)

THINK Lab
(Technology Human Intelligence Network Knowledge ) ห้องปฏิบัติการแห่ง “ความคิด” จุดเริ่มต้นของผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ เราสอนวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ จุดประกาย ความคิด และพัฒนาความคิดให้เป็นจริง

Animation Lab
จากภาพวาดในกระดาษสู่ภาพเคลื่อนไหวที่มีชีวิตบนหน้าจอคอม พิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการนี้สอนให้นักศึกษาลงมือสร้างภาพเคลื่อน ไหว ด้วยคอมพิวเตอร์ที่รองรับโปรแกรมการทำงานด้าน Animation ในระดับมืออาชีพ เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์ของ ผู้เรียนไม่ต้องมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีอีกต่อไป

Interactive Lab
สำหรับผู้เรียนที่ชอบสร้างสรรค์ผลงานที่มีการตอบสนองจากผู้ใช้งานได้ เช่นเว็บไซต์, ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวต่างๆ ห้องปฎิบติการนี้ พร้อมต้อนรับนักเรียนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มัลติมีเดียที่เหมาะกับการออกแบบแต่ละด้าน

Media Lab
เพื่อการเรียงร้อยเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบไปกับการเรียนรู้การตัดต่อภาพและเสียง เพื่อเพิ่มอรรถรสในการนำเสนอ เราได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่รองรับระบบต่างๆ จำนวนมากพอให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงๆอย่างมืออาชีพ

คลิกสู่อนาคต (สมัคร)